සෑම ඉරු දිනකම උදෑසන පවත්වනු ලබන දහම් වැඩසටහන

සෑම ඉරු දිනකම උදෑසන පවත්වනු ලබන දහම් වැඩසටහන දෙවන සතියටත් අද දින පැවැත්වූ අතර ඒ සඳහා ඉදිරියටත් ඔබගේ දරුවන් සහභාගී කරවා දහමින් පෝෂණය වන්නට අවැසි ඉඩකඩ ඔවුන්ට සලසා දෙන්න’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top