තාක්ෂණය සමගින් හපන් ඇප් එක

අප පාසලේ බාලාංශය සහ 1 වසර පන්ති වල දූදරුවන් නව තාක්ෂණය සමගින් හපන් App එක අමතර උපකාරකයක් ලෙස යොදාගෙන අකුරු ඉගෙනීම ආරම්භ කල අතර ඒ සඳහා නන් අයුරින් උපකාර කළ සියලුම දෙමව්පියන්ට අපගේ හදපිරි ස්තූතිය පුද කරමු’

hapan-banner

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top